اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-736234&text=%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری