اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737189&text=%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A7+%D8%A2%D9%86+%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9+%DA%A9%D9%87+%D8%AE%D8%AF%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری