اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737197&text=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA+

اشتراک گذاری