اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737264&text=%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%DB%B6+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D8%B9%D8%B3%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9

اشتراک گذاری