اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737472&text=%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%A7+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF+%2F+%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1+%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری