اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737524&text=+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86+3+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D8%AA+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%21+%2F+%DB%8C%DA%A9+%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87

اشتراک گذاری