اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737634&text=%D9%81%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C+%2F+17+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%87+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری