اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737650&text=%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%82%D8%B5%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری