اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737658&text=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%3A+89+%D8%AC%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84+%D8%BA%D9%88%D9%84+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%B7%D8%AD+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری