اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737670&text=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%3A+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%82%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F+%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری