اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737679&text=%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری