اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737696&text=%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری