اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737698&text=%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D9%88+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%DB%B1%DB%B4%DB%B0+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری