اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737704&text=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%3A+%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%85+%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری