اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737728&text=%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF+62+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری