اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737745&text=%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%3A+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81+%D8%B9%D9%84%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81+%DB%B2%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6

اشتراک گذاری