اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737749&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81+%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%BE%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%26quot%3B%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%26quot%3B+

اشتراک گذاری