اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737765&text=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%86+%D8%B1%D9%88+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری