اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737772&text=%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81

اشتراک گذاری