اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737780&text=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AF%D9%8F%D8%B2+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%DB%B5%DB%B5+%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری