اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737825&text=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری