اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737864&text=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%AD%D9%84+%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%DB%8C%DA%A9

اشتراک گذاری