اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737914&text=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%82%D9%84%D9%85%D9%87+%D8%B2%D8%AF%D9%86+%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87+%D8%AF%DB%8C%D9%81%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%A7+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری