اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737937&text=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+

اشتراک گذاری