اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737951&text=%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7+%D9%88+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری