اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737985&text=%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%7C+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری