اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737989&text=%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3A+%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D9%85%2F+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1+%D8%AD%D9%84+%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری