اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737996&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+15+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4

اشتراک گذاری