اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-737998&text=%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A8%D8%B2+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری