اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738014&text=%D9%85%D8%AD%D8%A8%DB%8C+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B3+%DA%AF%D9%84+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری