اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738047&text=%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C+%D8%B9%D8%B4%D9%82+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D9%84%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C

اشتراک گذاری