اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738137&text=+%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری