اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738242&text=%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%A8%D9%88%DB%8C+%DA%AF%D8%A7%D8%B2++%D9%81%D8%A7%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری