اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738395&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری