اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738409&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87++%D8%A8%D8%A7+%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C+%21+%2F+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7+%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%9F%21

اشتراک گذاری