اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738423&text=%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%3A+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85

اشتراک گذاری