اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738462&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%B4%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87

اشتراک گذاری