اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738475&text=%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%D9%86+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85+%2F+%D8%AD%DA%A9%D9%85+%D8%A8%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+

اشتراک گذاری