اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738480&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+2+%DA%AF%D9%86%D8%AC+%DB%8C%D8%A7%D8%A8+%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3+%2F+%D8%A7%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D9%86%D8%AC+%D8%A8%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری