اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738518&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%88+%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%21

اشتراک گذاری