اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738524&text=%D8%B1%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+MQ-%DB%B9+%D9%88+RQ-%DB%B4+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9+%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0

اشتراک گذاری