اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738531&text=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%2F+%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%B4%D8%AA+%D9%88+%DA%AF%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری