اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738537&text=%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1+%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%DA%AF%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C+

اشتراک گذاری