اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738544&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86++%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF++%D8%AF%D8%B1++%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری