اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738580&text=%D8%AF%D9%85%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری