اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738582&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%AF%D8%B2%D8%AF+%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%2F+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری