اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738600&text=%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D9%87+%DB%B3%DB%B0+%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری