اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738602&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3+%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DB%8C%D8%B2%D8%AF

اشتراک گذاری