اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738634&text=%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF+3+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری