اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-738637&text=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D8%A7+%DB%B4.%DB%B5+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%AA%D9%8F%D9%86+%D8%B0%D9%88%D8%A8%2F%D8%AF%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری